Sök
Stäng denna sökruta.

Allmänna villkor

Integritetspolicy

Jobsade Edtech AB, org.nr 556649-9405, är en del av Infobric Group. För Jobsafes behandling av personuppgifter i egenskap av personuppgiftsansvarig gäller på motsvarande sätt de villkor som anges på https://infobric.se/sv/integritetspolicy/.

Allmänna villkor JobSafe EdTech AB

1. Allmänt

1.1. Jobsafe Edtech AB, org.nr 556649-9405, Elektravägen 3, 126 30 Hägersten, (“Jobsafe”). Detta avtal gäller mellan köpare, (”Kunden”), och Jobsafe avseende webbaserade utbildningar, (”Tjänsten”).

2. Villkor för köp av Tjänsten

2.1. Köpta utbildningslicenser är giltiga i 12 månader. Från att en utbildningslicens tilldelas en person och aktiveras gäller licensen i 6 månader. Om utbildningen inte är genomförd efter 6 månader är utbildningen förbrukad. Efter att en licens aktiverats och tilldelats en person går den ej att tilldela annan person eller annan utbildning.

2.2. Tillgången till material gäller endast för den person som har köpt Tjänsten. Kunden får inte på något sätt sprida vidare innehållet till andra eller dela lösenord till konto.

3. Användning av Tjänsten

3.1. Inloggningsuppgifter till Tjänsten är personliga och Kunden äger inte rätt att lämna ut eller göra dessa uppgifter tillgängliga för annan.

3.2. Jobsafe har rätt att registrera samt föra statistik över Kundens bruk av Tjänsten.

3.3. Jobsafe får utan föregående varning stänga av Kund som brukar Tjänsten i strid med dessa Allmänna villkor.

3.4. Inloggningsuppgifter och konto är individuella och får ej delas av Kunden.

3.5. Kunden ansvarar för att de uppgifter som denne lämnar i samband med skapande av användarkonto är korrekta. Kunden får inte registrera användar¬konto med felaktig identitet.

3.6. Kunden är skyldig att hålla sin profil uppdaterad med aktuella personuppgifter och verifierade kontaktuppgifter.

4. Uppdatering etc. av Tjänsten

4.1. Jobsafe förbehåller sig rätten att när som helst uppdatera, ändra, eller ta bort hela eller delar av innehållet i Tjänsten.

5. Pris och betalning

5.1. Kund som önskar beställa Tjänsten ska betala den avgift som gäller vid tidpunkten för beställningen. Tillämpliga priser för Tjänsten framgår av den prislista som återfinns på Jobsafes webbplats. Prislistan kan komma att ändras från tid till annan. Samtliga avgifter är angivna inklusive moms och i svenska kronor (SEK). Priset för Tjänsten framgår av orderbekräftelsen.

5.2. Vid betalning efter förfallodag utgår påminnelseavgift om 60 kronor samt dröjsmålsränta enligt räntelagen.

5.3. Jobsafe erbjuder i samarbete med Svea ekonomi följande betalningsalternativ:
Faktura, delbetalning och kort. Kontakta Svea ekonomi vid frågor angående betalning (08 – 514 931 13).

5.4. Förenklad kreditprövning utan kännedomskopia sker.

5.5. Faktura
Vid betalning via faktura samarbetar Jobsafe med Svea Ekonomi AB. För att handla mot faktura måste Kunden ange sitt personnummer eller organisationsnummer. För privatkunder gäller som förutsättning för att få betala mot faktura att Kunden är registrerad i folkbokföringsregistret i Sverige, att Kunden är över 18 år och att Kunden inte får ha några betalningsanmärkningar.
Samtliga fakturor är av Jobsafe Sverige AB överlåtna till Svea Ekonomi AB. Sedvanlig kreditprövning sker efter att personuppgifterna lämnats i kassan, i vissa fall innebär detta att en kreditupplysning tas. En kopia på kreditupplysningen kommer i så fall skickas till Kunden.
Fakturans betalningsvillkor är 30 dagar.

5.6. Delbetala
Genom samarbete med Svea Ekonomi AB kan Kunden teckna ett kontokreditavtal och därmed delbetala köp av Tjänsten. Kredittiden väljer Kunden genom att kryssa i det alternativ som passar Kunden bäst. Köpet kan alltid betalas i sin helhet närsomhelst, innan förfallodag.
Sedvanlig kreditprövning sker efter att personuppgifterna lämnats i kassan. I vissa fall innebär detta att en kreditupplysning tas. En kopia på kreditupplysningen kommer i så fall skickas hem till Kunden.
För ytterligare information, se:
Svea Ekonomi – Allmänna villkor
Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation (SEKKI)

5.7. Betala med kort
Betalning med kort sker enligt gällande regler för online-betalning i Sverige och EU. Jobsafe använder Svea Ekonomis/Webpays hostade PCI-DSS-certifierade kortbeta-lnings¬lösning.
Jobsafe accepterar följande kort: Visa, MasterCard. Pengarna reserveras vid ordertillfället.
Alla transaktioner skickas via SSL (Secure Sockets Layer) mycket säkert krypterade. Inga kortnummer sparas. Jobsafe använder den senaste säkerhetstekniken för kontokortsbetalningar på nätet 3D-Secure – en standard framtagen av VISA och MasterCard med avsikt att på ett säkert sätt validera köparen vid köp.

6. Ångerrätt

6.1. För företagskunder är köp av Tjänsten bindande i samband med beställning.

6.2. För privatkunder gäller att Kundens beställning av Tjänsten omfattas av lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Detta innebär bl.a. att Kunden har rätt att frånträda en beställning av Tjänsten inom ramen för Avtalet utan att ange något skäl (ångerrätt) inom 14 dagar från det att Kunden fått en bekräftelse av sin beställning (ångerfristen). För att utnyttja ångerrätten ska Kunden innan ångerfristens utgång meddela Jobsafe om att Kunden vill frånträda sin beställning (det räcker med att Kundens meddelande har skickats innan ångerfristen gått ut). Kunden kan även använda standardblanketten som Konsumentverket tagit fram och som finns tillgänglig på Konsumentverkets hemsida (www.konsumentverket.se).

6.3. Observera att ångerrätten är begränsad. Om Kunden påbörjar användningen av Tjänsten samtycker Kunden till att Jobsafe påbörjar fullgörandet av leveransen av Tjänsten, även om ångerfristen inte skulle ha löpt ut och att det därigenom inte finns någon ångerrätt. Kunden medger således att denne inte har någon ångerrätt från och med den tidpunkt då Kunden påbörjar användningen av Tjänsten.

6.4. Om Kunden frånträder en beställning med stöd av ångerrätten kommer Jobsafe utan avdrag återbetala vad Kunden erlagt för Tjänsten som omfattas av den aktuella beställningen. Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast 14 dagar från och med den dag då Jobsafe underrättades om Kundens beslut att frånträda beställningen.

7. Immateriella rättigheter

7.1. Jobsafe innehar samtliga rättigheter, inklusive immateriella rättigheter, till Tjänsten och det marknadsförings-, utbildnings- och ev. övrigt material rörande Tjänsten och/eller utbildningar som tillhandhålls av Jobsafe, innefattande men inte begränsat till patent, upphovsrätt, mönsterskydd och varumärken. Inget i dessa villkor ska tolkas som att dessa rättigheter eller del därav, övergår till Kunden.

7.2. Kunden får inte dela, kopiera eller sprida Jobsafes utbildningsmaterial eller andra rättigheter som tillkommer Jobsafe enligt ovan, utan Jobsafes skriftliga tillstånd i varje fall.

8. Personuppgiftshantering

8.1. Genom användning av Tjänsten kommer Jobsafe att behandla personuppgifter. Mer information om hur Jobsafe behandlar Kundens personuppgifter finns i Jobsafes integritetsskyddspolicy, https://infobric.se/sv/integritetspolicy/.

9. Ansvarsbegränsning

9.1. Jobsafe strävar efter att Tjänsten alltid ska fungera på ett felfritt sätt och tillsammans med de standardwebbläsare som finns. Jobsafe ansvarar dock inte för att Tjänsten fungerar felfritt eller utan störningar eller att dessa uppfyller en viss servicenivå.

9.2. Jobsafe är inte under några omständigheter ansvarigt för indirekt skada, dataförlust eller förlust av intäkt gentemot Kunden. Vidare ansvarar Jobsafe aldrig för skada, förlust eller fel överstigande den summa som Kunden har betalat till Jobsafe som ersättning för Tjänsten.

10. Ändring av Allmänna villkor/köpevillkor

10.1. Dessa Allmänna villkor gäller tills vidare. Jobsafe förbehåller sig dock rätten att, vid behov, under pågående avtalsperiod justera villkoren utan föregående godkännande från Kunden.

11. Tvist

11.1. Tvister ska prövas av allmän domstol med Jönköpings tingsrätt som första instans. Svensk lag ska vara tillämplig på tvisten.

11.2. För privatkunder gäller dock att vid tvist mellan Jobsafe och Kunden ska parterna i första hand försöka lösa tvisten genom överenskommelse. Om parterna inte kan enas, kan tvisten avgöras av Allmänna Reklamationsnämnden. Part har dock alltid rätt att väcka talan vid allmän domstol.
EU-kommissionen erbjuder en webbplats för att hjälpa missnöjda kunder att lösa tvister, du hittar den här: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

X