Sök
Stäng denna sökruta.

Vanliga Frågor och Svar

Våra utbildningar

Ja man får gå teorin till liftutbildningen online, Arbetsmiljöverket ställer endast krav på att deltagarna på en liftutbildning har fått till sig rätt teoretiska kunskap, sen spelar det ingen roll om du har fått denna kunskap genom att lyssna på en föreläsare, läst en bok, eller genom en interaktiv online utbildning. Det är dock ett krav att utbildningen innehåller en praktisk del.

De lagkrav som finns i AFS 2006:6 29§, säger att en lyftanordning eller ett lyftredskap får användas endast av den som är väl förtrogen med arbetet och har teoretiska och praktiska kunskaper för säker användning. För att kunna hjälpa våra kunder att få denna kunskap använder vi oss ett upplägg som bygger på blended learning, vilket innebär att vi kombinerar fördelarna med klassrum och online i vår liftutbildning. Konkret innebär detta att vi använder oss av interaktiva utbildningar för att underlätta lärandet för teorin och kompletterar detta med en praktisk del där deltagarna får prova samt demonstrera sina kunskaper i daglig tillsyn och hur man framför en lift på ett säkert sätt.

Vill du ha ännu mer kunskap?
Behöver du djupare kunskap i hur man hanterar lift så rekommenderar vi att du går vår liftutbildning online självklart med obligatorisk praktik del, där du även efter avslutat utbildning har tillgång till viktig information och dokument som bland annat en checklista för daglig tillsyn.

Ja man får gå teorin till truckutbildning online, Arbetsmiljöverket ställer endast krav på att deltagarna på en truckutbildning har fått till sig rätt teoretiska kunskap, sen spelar det ingen roll om du har fått denna kunskap genom att lyssna på en föreläsare, läst en bok, eller genom en interaktiv online utbildning. Det är dock ett krav att utbildningen även innehåller en praktisk del.

Måste även jag som arbetsledare ha truckkort?
För att kunna arbetsleda och övervaka arbetet med truck på ett säkert sätt krävs det även du som arbetsledare har den kunskap, information och erfarenhet som krävs för att arbetet ska kunna utföras på ett säkert sätt, detta enligt AFS 2006:6 20§. Denna kunskap kan enligt oss på Jobsafe enbart fås om även du har genomfört truckutbildning där du får kunskap om de risker och krav som ställs på en truckförare.

De lagkrav som finns i AFS 2006:5 18§, säger att

”En truck får användas bara av den som har dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper för att använda den säkert.”

Det är TLP 10, tillsammans med AFS 2006:5 som ger vägledning i hur en truckutbildning ska vara utformad, båda dessa fokuserar på den kunskap som deltagaren behöver få till sig. Den gör dock ingen skillnad på hur man får denna kunskap, därför har vi fokuserat på den lösning som vet ger god effekt vid lärande. Därför använder vi oss ett upplägg som bygger på blended learning, vilket innebär att vi kombinerar fördelarna med klassrum och online i vår truckutbildning. Konkret innebär detta att vi använder oss av interaktiva utbildningar för att underlätta lärandet för teorin och kompletterar detta med en praktiskt del där deltagarna får prova samt demonstrera sina kunskaper i daglig tillsyn och hur man framför en truck på ett säkert sätt.

Behöver jag körtillstånd för truck?
Ja du behöver ett körtillstånd utfärdat av din arbetsgivare där det är definierat vilka typer av truckar du får köra, vilka arbetsuppgifter du får utföra samt övriga trafikregler som gäller på den arbetsplatsen. Om du befinner dig på en annan arbetsplats än den din arbetsgivare ansvarar för så måste du ha ett körtillstånd utfärdat av den ansvariga arbetsgivaren på den platsen.

Om någon framför en truck utan ett utfärdat körtillstånd så riskerar den ansvariga arbetsgivaren en sanktionsavgift på upp till 150 000 kronor. Därför finns det även ett krav att arbetsgivaren har en utsedd person, samordningsansvarig, som har rutiner för att kontrollera att alla som kör truck har rätt tillstånd och kunskap för att arbetet ska ske på ett säkert sätt, detta finns beskrivet i AFS 2006:5 19§.

Hur länge är utbildningsbevis för truck giltiga?
Idag finns det ingen giltighetstid för utbildningsbevis för truck, det finns dock en rekommendation i AFS 2006:5 18§. som säger

Repetitions- och fortbildningskurser är viktiga för att upprätthålla en säker truckanvändning. Det kan t.ex. vara nödvändigt med en fortbildningskurs vid större förändringar i arbetet. Repetitions- och fortbildningskurser ger också möjlighet till attitydpåverkan när det gäller säker truckhantering, riskmedvetenhet och vilja att följa uppställda regler.

Utifrån detta är vår rekommendation att man repeterar sin kunskap var femte år, samma krav som finns på liftutbildningen, detta då truckar är involverad i många olyckor vilket kan förhindras med rätt kunskap och inställning.

Vill du ha ännu mer kunskap?
Behöver du djupare kunskap i hur man hanterar truck så rekommenderar vi att du går vår truckutbildning online självklart med obligatorisk praktik del, där du även efter avslutat utbildning har tillgång till viktig information och dokument som bland annat en checklista för daglig tillsyn.

Man får ett digitalt utbildningsbevis som registreras på Mina sidor i utbildningsportalen. Mina sidor har du alltid tillgång till.

Ingenting, det finns lagrat i mina sidor som är den sida i vår utbildningsportal där utbildningsbevisen för alla kurser du har gått hos oss lagras.

Ja. Praktik ingår i alla kurser där praktik är en obligatorisk del av utbildningen. Till exempel i Liftutbildningen och i truckutbildningen.

Vi håller praktik ofta och regelbundet över hela Sverige, vi kan lösa ditt utbildningsbehov med kort varsel.

Många företag vill att vi genomför praktik fast det inte är obligatoriskt, och då gör vi en behovsanalys i vilken vi tar reda på så mycket vi kan om hur företaget arbetar, som till exempel i vilken bransch, vad för arbetsmoment samt vad målet med praktiken är. Efter det så lägger vi upp en plan för hur vi tillsammans ska genomföra en praktik på bästa sätt.

Tid som behövs: 5 minuter.
För att göra daglig tillsyn på en lift följer du dessa enkla steg:

 • Kontrollera att ett giltigt besiktningsintyg finns
 • Kontroller att det finns en läsbar manual
  Säkerställ att korgen är fri från skräp
 • Kontrollera att däcken är hela och att hjulmuttrarna sitter fast
 • Kontrollera batteriets skick
 • Kontrollera drivmedel, olja, vatten, batteriladdning
 • Kontrollera hydraulsystemets för läckor
 • Provköra liftens alla funktioner från marken
 • Provkör nödsäkningen och nödstoppen
 • Provkör alla delar från korgen
 • Kontrollera den personlig skyddsutrustning
 • Kontrollera i manualen eventuella extra steg i daglig tillsyn för just din lift

 

Text i all ära men ibland behöver man en ordentligt visuell genomgång över hur man praktiskt genomför någonting. Vi på Jobsafes har tagit fram tre instruktionsfilmer om hur du genomför daglig tillsyn för saxlift, bomlift och pelarlift, dessa filmer är en del av vår liftutbildning men också någonting som vi vill göra tillgänglig för alla som vill ha ett extra stöd för att komma ihåg alla moment.

Vad säger lagen?

Ja. Enligt AFS 2006:6 33 §

Journal skall föras över

 1. underhåll och fortlöpande tillsyn enligt 30 §,
 2. kontroller enligt 31 §,
 3. drift av maskindrivna kranar med maxlast över 1 000 kg och
 4. övrigt som är specificerat av tillverkaren.

34 § Brister eller skador på en lyftanordning eller ett lyftredskap som upptäckts vid kontroll skall, om de kan äventyra säkerheten, avhjälpas eller repareras före fortsatt användning. Konditionsanalys skall genomföras för lyftanordningen då driftjournal eller kontroll visar att anordningen närmar sig den konstruktiva livslängden.

Arbetsmiljöverket förtydligar

2006:6 33 §
Det är viktigt att journaler för underhåll, fortlöpande tillsyn och kontroller innehåller uppgifter om vad som kontrollerats, när kontrollen utförts och vilka åtgärder som eventuellt vidtagits.

Ja. Enligt Svensk standard är SS -ISO 18878:2013 ska utbildningen repeteras var 5:e år. Vi rekommenderar även att man repeterar utbildningen eftersom lagkrav och föreskrifter förändras. Att repetera sina kunskaper bidrar till att påminna om vikten av en hög grad säkerhetstänkande och en bättre bättre säkerhetskultur.

Lift repetition är detsamma som återexaminering vilket innebär att teori och praktik måste ingå.

Jobsafes liftutbildning motsvarar dessa krav.

Ja.

AFS 2006:6 30 §
En lyftanordning och ett lyftredskap skall underhållas samt genomgå fortlöpande tillsyn och dagliga kontroller när det används.
Underhåll och kontroll Till 30 § Det är lämpligt att t.ex. vid arbetspassets början, eller åtminstone dagligen, kontrollera att lyftanordningen fungerar på avsett vis. Tillverkaren anger vad som bör underhållas och kontrolleras vid fortlöpande tillsyn samt lämpliga intervall för detta. Det är viktigt att även delar som har betydelse för säkerheten, men som inte direkt ingår i anordningen, underhålls och kontrolleras, t.ex. kranbanor. Svensk standard ger råd om fortlöpande tillsyn och lämpliga intervall vid olika användning. Regler om besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska anordningar finns i särskilda föreskrifter från Arbetsmiljöverket. Det kan därmed även finnas krav på besiktning utförd av ackrediterat kontrollorgan för vissa typer av lyftanordningar.

Arbetsmiljöverkets kommentar till 30§

Underhåll och kontroll
30 § Det är lämpligt att t.ex. vid arbetspassets början, eller åtminstone dagligen, kontrollera att lyftanordningen fungerar på avsett vis. Tillverkaren anger vad som bör underhållas och kontrolleras vid fortlöpande tillsyn samt lämpliga intervall för detta. Det är viktigt att även delar som har betydelse för säkerheten, men som inte direkt ingår i anordningen, underhålls och kontrolleras, t.ex. kranbanor. Svensk standard ger råd om fortlöpande tillsyn och lämpliga intervall vid olika användning. Regler om besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska anordningar finns i särskilda föreskrifter från Arbetsmiljöverket. Det kan därmed även finnas krav på besiktning utförd av ackrediterat kontrollorgan för vissa typer av lyftanordningar.

34 § Brister eller skador på en lyftanordning eller ett lyftredskap som upptäckts vid kontroll skall, om de kan äventyra säkerheten, avhjälpas eller repareras före fortsatt användning. Konditionsanalys skall genomföras för lyftanordningen då driftjournal eller kontroll visar att anordningen närmar sig den konstruktiva livslängden.

Till 34 § Lyftanordningar är ofta konstruerade för en begränsad livslängd, som är beroende av användningstid och användningssätt. Det är därför viktigt att dokumentera driften i journaler så att det går att avgöra när det är dags att ta anordningen ur drift eller bestämma vilka åtgärder som behöver vidtas så att den kan användas säkert ytterligare en tid, s.k. konditionsanalys. Svensk standard ger råd om hur konditionsanalyser av lyftanordningar kan utföras. Ett alternativ till manuella driftjournaler är automatisk lagring av användningen, s.k. dataloggning.

Enligt AFS 2006:6 3 §:

Undersökning och riskbedömning Arbetsförhållandena skall undersökas och riskerna bedömas när lyftanordningar och lyftredskap skall användas.

Följande skall då särskilt undersökas:

 1. lyftanordningarnas stabilitet under olika mark- och väderförhållanden,
 2. tillträde till riskområden,
 3. arbetstagarnas praktiska och teoretiska kunskaper,
 4. arbete under upplyft last samt lyft av personer,
 5. service- och monteringsarbeten,
 6. användning och val av lyftredskap,
 7. säkring av last, lastkoppling och manuell styrning av last,
 8. sammanfallande arbetsområden och användning av flera lyftanordningar för lyft av gemensam last (s.k. samlyft) och
 9. livslängd och underhåll av lyftanordningar och lyftredskap.

4 § En förnyad undersökning och riskbedömning skall genomföras

 1. om uppföljningen enligt 6 § visar att befintliga risker inte stämmer med tidigare riskbedömning,
 2. om vidtagna åtgärder enligt 5 § inte gett förväntat resultat eller
 3. vid förändringar i arbetsprocesser eller verksamheten.

Åtgärder
5 § Med utgångspunkt i riskbedömningen skall alla nödvändiga åtgärder vidtas för att förebygga ohälsa eller olycksfall. Kraven i 7–34 §§ skall alltid vara uppfyllda.

Uppföljning
6 § Riskbedömningen och de vidtagna åtgärderna skall följas upp regelbundet för att klargöra om riskbedömningen är riktig och att åtgärderna gett förväntat resultat.

Krav på produkter
7 § Om en lyftanordning eller ett lyftredskap omfattades av svenska föreskrifter, som överför EUdirektiv till svensk rätt när den släpptes ut på marknaden eller togs i drift inom EES, gäller följande. Utrustningen får användas endast om den uppfyller kraven på beskaffenhet och information om användningen som finns i de föreskrifter som gällde för den när den släpptes ut på marknaden eller togs i drift. Detsamma gäller en lyftanordning eller ett lyftredskap som omfattades av motsvarande föreskrifter i något annat land inom EES. Vad beträffar märkning, interaktiv programvara och bruksanvisning gäller vid användningen dock alltid de krav på språk som följer av de svenska föreskrifterna.

(AFS 2010:5)
8 § En lyftanordning eller ett lyftredskap som inte omfattas av 7 § skall uppfylla kraven i bilaga A när den används. En lyftanordning eller ett lyftredskap som endast i vissa avseenden omfattas av krav enligt 7 § skall i övrigt uppfylla kraven i bilaga A när de används.

Ja. Enligt Arbetsmiljölagen ska arbetsgivaren förvissa sig om att arbetstagaren har den utbildning som behövs och att han vet vad han har att iaktta för att undgå risker i arbetet.

Det korta svaret är att det beror på, det långa svaret är att om fallskydd behövs för att säker gå in eller ut i liften så ska fallskydd i lift användas, du ska även använda fallskydd om det finns risk för påkörning. Detta innebär att du som liftförare måste bedöma om ovan gäller för att veta om du måste använda fallskydd i liften. Vår rekommendation är att alltid använda fallskydd om du står där andra fordon kan förekomma.

Om du vill läsa på mer om de lagar och regler som gäller angående personligt fallskydd och lift så rekommenderar vi att du läser AFS 2006:6 §15, där bland annat följande information finns:

En personlig fallskyddsutrustning skall användas om det behövs för säkert tillträde till lyftanordningens olika delar eller om det finns risk för att lyftanordningen blir påkörd av annan anordning eller fordon. Fallskyddsutrustningen skall förvaras lättåtkomligt på eller nära anordningen.

Vilket bland annat innebär att den den personliga fallskyddet ska förvaras så att det är lätt för föraren att använda den.

Hur använder man sele på rätt sätt?
Lika viktigt som att du använder personligt fallskydd är det att du använder din sele på rätt sätt, en sele som används felaktigt ger en falsk trygghet och kan orsaka stora skador vid ett eventuellt fall. Kontrollera att din sele är märkt med EN361 som är standarden för helsele vilket innebär att den är godkänd att användas. Titta på vår instruktionsvideo för en mer detaljerad instruktion över hur du använder en sele på rätt sätt.

X