Vad är en riskbedömning och hur gör man en?

Svar:  Enligt AFS 2006:6 3 §:

Undersökning och riskbedömning Arbetsförhållandena skall undersökas och riskerna bedömas när lyftanordningar och lyftredskap skall användas.

Följande skall då särskilt undersökas:

1. lyftanordningarnas stabilitet under olika mark- och väderförhållanden,
2. tillträde till riskområden,
3. arbetstagarnas praktiska och teoretiska kunskaper,
4. arbete under upplyft last samt lyft av personer,
5. service- och monteringsarbeten,
6. användning och val av lyftredskap,
7. säkring av last, lastkoppling och manuell styrning av last,
8. sammanfallande arbetsområden och användning av flera lyftanordningar för lyft av gemensam last (s.k. samlyft) och
9. livslängd och underhåll av lyftanordningar och lyftredskap.

4 § En förnyad undersökning och riskbedömning skall genomföras

1. om uppföljningen enligt 6 § visar att befintliga risker inte stämmer med tidigare riskbedömning,
2. om vidtagna åtgärder enligt 5 § inte gett förväntat resultat eller
3. vid förändringar i arbetsprocesser eller verksamheten.

Åtgärder
5 § Med utgångspunkt i riskbedömningen skall alla nödvändiga åtgärder vidtas för att förebygga ohälsa eller olycksfall. Kraven i 7–34 §§ skall alltid vara uppfyllda.

Uppföljning
6 § Riskbedömningen och de vidtagna åtgärderna skall följas upp regelbundet för att klargöra om riskbedömningen är riktig och att åtgärderna gett förväntat resultat.

Krav på produkter
7 § Om en lyftanordning eller ett lyftredskap omfattades av svenska föreskrifter, som överför EUdirektiv till svensk rätt när den släpptes ut på marknaden eller togs i drift inom EES, gäller följande. Utrustningen får användas endast om den uppfyller kraven på beskaffenhet och information om användningen som finns i de föreskrifter som gällde för den när den släpptes ut på marknaden eller togs i drift. Detsamma gäller en lyftanordning eller ett lyftredskap som omfattades av motsvarande föreskrifter i något annat land inom EES. Vad beträffar märkning, interaktiv programvara och bruksanvisning gäller vid användningen dock alltid de krav på språk som följer av de svenska föreskrifterna.

(AFS 2010:5)
8 § En lyftanordning eller ett lyftredskap som inte omfattas av 7 § skall uppfylla kraven i bilaga A när den används. En lyftanordning eller ett lyftredskap som endast i vissa avseenden omfattas av krav enligt 7 § skall i övrigt uppfylla kraven i bilaga A när de används.

När du vill

Utbilda dig när du vill på dygnet och i din egen takt

Digitala utbildningsbevis

I vår portal har du alltid tillgång till dina utbildningsbevis

Kostnadseffektivt

Minska produktionsbortfall genom att utbilda er personal löpande

Rådgivning

Certifierade rådgivare hjälper er att hålla koll på vad lagen säger

Vad säger våra kunder?

 • Det bästa med Jobsafes koncept är minskat produktionsbortfall, samt möjlighet till utbildning när det kräver en snabb hantering, utan att åsidosätta nivån på säkerhetsbiten.
  Hans-Åke Wennerstrand, KMA-Ansvarig

  Alviks Måleri
 • Alla våra medarbetare ska ha rätt kompetens för att kunna jobba säkert.  Med Jobsafes koncept kan vi säkerställa det utan att få onödiga störningar i produktionen. Det tycker vi är en utmärkt lösning
  Helèn Mejbert, Bravida Uppsala

  Bravida
 • Jobsafe erbjuder utbildningslösningar på webben med hög kvalitet vilket gör att våra medarbetare kan utbilda sig utan att det stör pågående arbete.
  Det sparar både tid och pengar vilket passar oss perfekt.
  H-P Hellgren, Sandå Umeå

  Sandå
jobSAFE © 2020