Sök
Stäng denna sökruta.

Vilka är kraven för att få ett arbetsmiljöansvar inom bygg?

Vilka är kraven för att få ett arbetsmiljöansvar inom bygg?

En säker arbetsmiljö är alltid viktigt, i synnerhet inom byggbranschen som är en väldigt utsatt bransch kopplat till arbetsplatsolyckor. Enligt en undersökning gjord av Ramirent uppger 8 procent av byggarbetarna att de inte känner sig helt säkra på arbetsplatsen, medan 22 procent märker av en slarvig säkerhetskultur (Ramirentrapporten, 2024).

Kvinna på arbetsplats med maskiner i bakgrunxden

Arbetsmiljölagen är den lag som står över alla lagar och författningar gällande arbetsmiljö i Sverige. Arbetsmiljöverket ständigt ser över kraven på utbildningar och kompetenser för att minska risken för olyckor på byggarbetsplatser. Från och med 1 januari 2025 träder nya direktiv i kraft (AFS 2023:3) som innebär högre krav på bland annat ett bättre samarbete mellan alla parter som har arbetsmiljöansvar under hela projekttiden och att överlämningen sker på ett strukturerat sätt mellan de olika faserna.

För att få arbetsmiljöansvar och verka som byggarbetsmiljösamordnare krävs därmed att du har gått utbildningen BAS-P/BAS-U enligt de nya direktiven.

Arbetsmiljöansvar inom byggbranschen

När det gäller arbetsmiljö är det generellt arbetsgivaren som har helhetsansvaret, men när det kommer till byggarbetsmiljö är det ofta fler som har ansvar, till exempel byggherren, projektörerna och byggarbetsmiljösamordnaren. Läs mer om de olika aktörerna nedan. Reglerna är i det stora hela samma i hela EU, men varje land kan utöka reglerna. Mycket handlar om att förebygga arbetsmiljörisker under byggprojektet. Omfattningen av byggherrens arbetsmiljöarbete ska motsvara byggprojektets storlek, komplexitet och risknivå.

Roller med ansvar inom arbetsmiljö på ett byggprojekt

Byggherren

Byggherren har det övergripande ansvaret för att organisera och ställa krav på de entreprenörer som ska arbeta på projektet och behöver även planera och sätta upp rutiner för en god arbetsmiljö under hela projektet. Rutinerna ska innefatta arbetsmiljöarbete under alla faser (planering, projektering och byggfasen). Byggherren utser byggarbetsmiljösamordnare.

BAS P och BAS U

BAS P och BAS U byggarbetsmiljösamordnare ska planera och projektera för en bra arbetsmiljö i bruksskedet. Det handlar om att förebygga arbetsmiljörisker och se till att rutiner finns på plats samt att överlämningen sker på ett systematiskt sätt.

Så uppfyller du kraven för att arbeta med byggarbetsmiljö

  • Känna till vilka lagar och regler som finns kopplat till arbetsmiljö. Förutom arbetsmiljölagen finns även arbetstidslagen, Plan- och bygglagen, Lagen om anställningsskydd och diskrimineringslagen.

  • Vilken roll ska du ha? Lär dig hur ansvarsfördelningen ser ut enligt Arbetsmiljöverkets riktlinjer.

  • Du behöver känna till risker som finns i det aktuella projektet samt veta hur du identifierar risker kopplat till arbetsmiljön inom bygg och anläggning var du ska vända dig för information för att kunna arbeta förebyggande

  • Du behöver veta hur du organiserar arbetsmiljöarbetet

  • Kunna sätta tidsplanering och följa upp på arbetsmiljöarbetet under hela projekttiden

 

Det är viktigt att du har gått en utbildning inom byggarbetsmiljö för att lära dig punkterna ovan. Jobsafe erbjuder utbildningen BAS P/BAS U som är helt uppdaterad enligt det nya regelverket som träder i kraft 1 januari 2025.

Rätt utbildning och verktyg skapar en säkrare byggbransch

Genom att se till att alla aktörer på byggarbetsplatsen har rätt utbildning och att man har rutiner på plats och följer upp sitt arbete kan man arbeta på ett säkert sätt för att minska risken för arbetsplatsolyckor på byggarbetsplatserna.

Det finns digitala verktyg som underlättar hantering, kontroll och uppföljning av företag, för att säkerställa att alla uppfyller lagar och regler, men också uppföljning av kompetenser där man enkelt kan se att alla individer har de kompetenser som krävs för att utföra kritiska moment på byggarbetsplatsen. Skulle någon kravutbildning saknas erbjuds många utbildningar digitalt med tillgång direkt efter genomfört köp.

Se alla utbildningar här.

Arbetsgivaren har huvudansvaret för att rutiner och rätt verktyg finns på plats, men det är allas ansvar att se till att följa de rutiner som finns. Tillsammans kan vi se till att lösa många av de säkerhetsutmaningar som finns och bidra till en säkrare byggbransch.

Kontakta oss om du vill veta mer.

X