Sök
Stäng denna sökruta.

Var hittar jag trafikregler för Arbete på väg?

Det är av yttersta vikt att ha en god kännedom om de trafikregler och säkerhetsföreskrifter som gäller vid vägarbeten. Här är allt du behöver veta om hur du hittar trafikregler för Arbete på Väg. 

Arbete på väg

Arbete på väg är en viktig del av att upprätthålla och förbättra vår infrastruktur, men det innebär också betydande risker både för de som utför arbetet och för de trafikanter som passerar arbetsområden. Därför är det av yttersta vikt att ha en god kännedom om de trafikregler och säkerhetsföreskrifter som gäller vid vägarbeten. Jobsafe erbjuder kravutbildningar, inklusive utbildningen Arbete på väg, för att säkerställa att ditt team arbetar säkert och effektivt.

Vikten av att känna till trafikregler för Arbete på väg.

Att känna till och följa trafikreglerna för Arbete på väg säkerställer att rätt säkerhetsåtgärder är på plats för att skydda arbetare som befinner sig i en utsatt position nära trafiken. Dessa regler inkluderar allt från hur arbetsplatsen ska märkas ut med skyltar och avspärrningar till hur trafiken ska ledas om för att undvika farliga situationer. Utan korrekt tillämpning av dessa regler kan konsekvenserna bli allvarliga, med potentiellt livshotande skador för både arbetare och trafikanter.

Dessutom är det lagstadgat att följa dessa regler, vilket innebär att arbetsgivare och arbetsledare som inte säkerställer att deras personal är utbildad och informerad kan bli rättsligt ansvariga vid olyckor. Därför är det inte bara en fråga om säkerhet utan också om juridisk och ekonomisk trygghet för företagen som utför vägarbete.

Att genomgå utbildningar inom området, som Trafikverkets ”Arbete på väg” nivå 1, 2 och 3, är ett sätt att säkerställa att alla inblandade parter har den kunskap och de färdigheter som krävs för att arbeta säkert och enligt gällande regler. Dessa utbildningar ger en grundlig förståelse för de risker som är förknippade med arbete på väg och hur man bäst hanterar dem, vilket i sin tur minskar risken för olyckor och förbättrar arbetsmiljön.

För att säkerställa att arbete på väg sker på ett säkert och korrekt sätt är det viktigt att ha tillgång till de relevanta regelverken och att regelbundet uppdatera sig om eventuella förändringar. Nedan följer en genomgång av var du kan hitta dessa regler och vilka myndigheter som ansvarar för dem.

Trafikverkets regelverk och riktlinjer

Trafikverket är den primära myndigheten som ansvarar för att reglera arbete på väg i Sverige. De publicerar omfattande regelverk och riktlinjer som ska följas av alla som arbetar med vägarbete. Trafikverkets regler och riktlinjer kan hittas på deras officiella webbplats.

Handbok för Arbete på väg

Handboken ”Handbok för Arbete på väg” innehåller detaljerade instruktioner om hur vägarbeten ska planeras, genomföras och skyltas för att minimera risker och störningar för trafikanter och arbetare.

TRVK Apv och TRVR Apv

Trafikverket har också specificerat tekniska riktlinjer och regler genom dokumenten TRVK Apv (Tekniska krav Arbete på väg) och TRVR Apv (Tekniska råd Arbete på väg). Dessa dokument täcker tekniska krav och rekommendationer som måste följas för att säkerställa säkerheten och effektiviteten vid vägarbeten.

Arbetsmiljöverkets föreskrifter

Arbetsmiljöverket spelar också en viktig roll i regleringen av arbete på väg. De tillhandahåller föreskrifter som omfattar arbetsmiljön för de som arbetar vid vägarbeten. Arbetsmiljöverkets föreskrifter kan hittas på deras officiella webbplats.

AFS 2023:13

En central föreskrift från Arbetsmiljöverket är AFS 2023:13, som reglerar systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM). Denna föreskrift är relevant för alla arbetsgivare och inkluderar specifika krav för att säkerställa en säker arbetsmiljö vid vägarbeten.

Transportstyrelsen

Transportstyrelsen hanterar regelverk kring fordon och trafik, inklusive de regler som gäller för trafik på vägar där arbete pågår. På Transportstyrelsens webbplats kan du hitta information om trafikregler som är relevanta för arbete på väg, såsom hastighetsbegränsningar och vägskyltning.

Utbildning och certifiering

Förutom att följa de ovan nämnda regelverken krävs det ofta att de som arbetar med vägarbete genomgår specifik utbildning och certifiering. Jobsafe erbjuder utbildningen grundutbildningen Arbete på väg steg 1.1 för dig som besöker vägarbetsplatser samt den kompletta utbildningen Arbete på väg Steg 1 (1.1 , 1.2 , 1.3).

Arbete på väg Steg 1.1 är den grundläggande utbildningen som alla måste genomgå för att få arbeta vid vägarbeten på Trafikverkets vägar. Även om du inte har vägen som din huvudsakliga arbetsplats men besöker vägarbetsplatser i ditt yrke är vår webbutbildning APV Steg 1.1 perfekt för dig. Den passar även som det första steget för dem som planerar att utföra arbetsuppgifter med högre kompetenskrav på Trafikverkets vägarbetsplatser. Den ger en översikt av de grundläggande principerna för säkerhet och trafikreglering vid vägarbeten.

Arbete på väg Steg 1.2 riktar sig till personer som har en mer aktiv roll i vägarbetet, såsom arbetsledare och skyddsombud. Denna utbildning går djupare in på arbetsmetoder och specifika säkerhetsåtgärder.

Arbete på väg Steg 1.3 är för dem som ansvarar för att utforma och implementera trafikanordningar vid vägarbeten. Denna avancerade nivå fokuserar på detaljerade säkerhetsplaner och riskbedömningar.

Utbildningarna säkerställer att alla som arbetar på väg är utrustade med den kunskap och de färdigheter som krävs för att utföra arbetet på ett säkert och effektivt sätt och att alla är medvetna om de säkerhetskrav och rutiner som gäller.

Sammanfattning.

Att följa trafikregler och riktlinjer för arbete på väg är avgörande för att säkerställa säkerheten för både arbetare och trafikanter. Genom att konsultera Trafikverkets handböcker och tekniska riktlinjer, Arbetsmiljöverkets föreskrifter och Transportstyrelsens trafikregler kan du få en omfattande förståelse för vad som krävs för säkra och effektiva vägarbeten. Det är också viktigt att genomgå relevant utbildning, som de olika nivåerna av Arbete på väg som Jobsafe erbjuder, för att vara fullt förberedd på de utmaningar som arbete på väg kan innebära.

X